Gå direkt till sidans innehåll

Vattendrag med god ekologisk status

Mål 6 Rent vatten och sanitet
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Indikator SDG. 6. 3

Att ett vattendrag bedöms ha god ekologisk status innebär att det inte har några påtagliga miljöproblem och endast har obetydliga avvikelser från opåverkade naturliga så kallade referensförhållanden.

Ett vattendrag med koppling till flera kommuner eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län det har koppling till. Klassning görs successivt under en flerårscykel, och i Kolada redovisas för varje år i en cykel det resultat som tagits fram under cykeln. Varje kommun och län kommer därför exempelvis att ha samma resultat alla år 2010-2016.

Andel vattendrag med god ekologisk status

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Järfälla

2016

50,0

1

Järfälla

2021

0,0

2

Riket

2021

34,4

3

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

12,2

4

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

7,1

5

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2016

16,2

6

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2021

11,3

7

Alla kommuner (ovägt medel)

2016

14,7

8

Alla kommuner (ovägt medel)

2021

15,1

Datakälla: VISS via Kolada

Kommentar

I Järfälla kommun finns två vattendrag där ekologisk status bedömts; Bällstaån och Igelbäcken. Båda vattendragen är av naturlig härkomst. I den senaste förvaltningscykeln bedömdes Bällstaån ha Dålig ekologisk status och Igelbäcken bedömdes ha Måttlig ekologisk status. Att vattendragen inte når God ekologisk status beror på övergödning och fysisk påverkan såsom dåliga möjligheter för fiskar att vandra inom eller genom vattendraget. Bällstaån har även något för höga halter av koppar och ammoniak.

Uppdaterad: 2024-04-02