Gå direkt till sidans innehåll

Trähusstrategi

Projekt 16

Syftet med trähusstrategin är att visa hur trähusbyggandet i Järfälla kan öka, vilket främjar en hållbar stadsutveckling och bidrar till att kommunen möter miljö- och klimatmålen i den kommunala översiktsplanen och miljöplanen. Trähusstrategin syftar även till att öka kommunorganisationens interna kompetens inom träbyggnation och externt till utvecklingen inom träbyggnation och andra innovativa klimatsmarta material. Trähusstrategin blir ett verktyg för att förorda mer byggande i trä.

Genom ett hållbart byggande och skapande av attraktiva miljöer ska Järfälla vara en trygg och attraktiv inflyttningskommun. I det arbetet beaktas ekologiska, ekonomiska, rumsliga och sociala aspekter. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning av mark, vatten och andra resurser främjas.

Uppdaterad: 2024-01-18