Gå direkt till sidans innehåll

Prioriterade åtgärder på längre sikt

Huvudområde 15. 2

Prioriterade åtgärder på längre sikt utgår från ett genomförande efter 5-10 år sedan klimatanpassningplanens antagande i juni 2022.

De prioriterade åtgärderna är:

  • Åtgärder som berör klimatrisker som inte tidigare har utretts eller berör okända sårbarheter.
  • Åtgärder som hanterar händelser och konsekvenser som bedöms som mest allvarliga.
  • Åtgärder som är kopplat till att utbildaoch informera personal i syfte att skapa beredskap inom kommunen.

Denna åtgärdslista redovisar endast högst prioriterade åtgärder. Bruttolista med samtliga åtgärder återfinns i klimatanpassningsplanens bilaga 1.

Läs klimatanpassningsplanen

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförs kontinuerligt

0

Genomförs kontinuerligt
1. Implementering av klimatanpassningsplanen i styrande dokument

Genomförs kontinuerligt

Kommunstyrelseförvaltningen

Beslutad

1

Beslutad
3. Utreda möjligheter till kylning av byggnader

Beslutad

2032

Kommunstyrelseförvaltningen

Beslutad

2

Beslutad
4. Utredning av förorenad mark med risk för ras- och skred

Beslutad

2032

Bygg- och miljöförvaltningen

Genomförs kontinuerligt

3

Genomförs kontinuerligt
5. Inkludera och engagera invånare

Genomförs kontinuerligt

Kommunstyrelseförvaltningen

Påbörjad

4

Påbörjad
6. Utreda sårbarheter i spillvattenledningsnätet

Påbörjad

2032

Bygg- och miljöförvaltningen

Beslutad

5

Beslutad
7. Identifiera sårbarheter i vattenledningssystemet

Beslutad

2032

Bygg- och miljöförvaltningen

Genomförs kontinuerligt

6

Genomförs kontinuerligt
8. Kartläggning vid ny- eller ombyggnad av kommunala vägar

Genomförs kontinuerligt

Bygg- och miljöförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen

Beslutad

7

Beslutad
9. Utreda möjliga åtgärder för implementering vid ny- eller ombyggnad av vägar

Beslutad

2032

Bygg- och miljöförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen

Beslutad

8

Beslutad
10. Detaljerade sårbarhetsanalyser av statlig infrastruktur

Beslutad

2032

Bygg- och miljöförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen

Uppdaterad: 2024-01-17