Gå direkt till sidans innehåll

God bebyggd miljö

Huvudområde MP. 2

Inriktingsmål: Järfälla kommun ska vara en förebild inom hållbar stadsutveckling och därmed säkra en hållbar utbyggnad i kommunen.

I det arbetet beaktas ekologiska, sociala, rumsliga och ekonomiska aspekter. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöan-passat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Kommunens sjöar och vattendrag ska uppnå god vattenstatus.

Uppdaterad: 2023-02-07