Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Ett rikt växt- och djurliv

Inriktningsmål: Den biologiska mångfalden ska bevaras, nyttjas och utvecklas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas.

Huvudområde MP.4

Järfälla har gott om grönområden, cirka 33 procent av kommunen skyddas av naturreservat. Den reella ökningen av skyddad naturmark är nu 59 hektar vilket innebär att kommunen är på god väg att nå målet om att öka skyddad natur med 75 kvadratmeter innan 2025.

Ytan hävdad ängsmark har ökat under åren inom kommunen och ligger nu på 7,9 hektar. Medelantalet av förekomst av mört har ökat kraftigt sedan mätningarna startade 2017 och var i senaste mätningen 79 stycken per nät. Fosforhalten har varierat sedan mätningarna startade 2017 och har de senaste åren gått upp en aning för tre av de fyra sjöarna.

Uppdaterad: 2023-02-21