Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Unga arbetslösa

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Indikator SDG.8.3

Unga invånare som varken arbetar eller studerar ses som ett särskilt problem och fångas med måttet som ofta benämns ”UVAS”. Ungdomar som varken arbetar eller studerar ska väsentligt minska till 2030 enligt de globala målen.

Denna indikatorn visar hur stor andel av unga som inte haft inkomster som överskridit ett basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar. Kommuner har ett stort inflytande över utfallet genom ansvaret för grund- och gymnasieutbildningen samt det kommunala aktivitetsansvaret till och med nitton års ålder.

Andel invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar

Rad-id Kön Senaste värdet (%) Datum

0

Kvinnor

 5,1

2020

1

Män

 6,9

2020

2

Totalt

 6,0

2020

3

Riket

 6,2

2020

Datakälla: SCB, RAMS via Kolada

Kommentar

Antalet unga arbetslösa i Järfälla har minskat mellan åren 2015 och 2020. Järfälla låg på samma nivå av arbetslöshet bland unga som resten av Sverige år 2020, och en större andel unga män än unga kvinnor var arbetslösa.

Uppdaterad: 2023-03-22