Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Sjöar med god ekologisk status

Mål 6 Rent vatten och sanitet
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Indikator SDG.6.2

Att en sjö bedöms ha god ekologisk status innebär att den inte har några påtagliga miljöproblem och endast har obetydliga avvikelser från opåverkade naturliga så kallade referensförhållanden.

En sjö med koppling till flera kommuner eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län den har koppling till. Klassning görs successivt under en flerårscykel, och i Kolada redovisas för varje år i en cykel det resultat som tagits fram under cykeln. Varje kommun och län kommer därför exempelvis att ha samma resultat alla år 2010-2016.

Andel sjöar med god ekologisk status

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

32

1

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

29

2

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2016

42

3

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2021

42

4

Alla kommuner (ovägt medel)

2016

36

5

Alla kommuner (ovägt medel)

2021

40

6

Järfälla

2016

50

7

Järfälla

2021

0

Datakälla: VISS via Kolada

Kommentar

I Järfälla kommun finns två sjöar där ekologisk status bedömts, eller egentligen två delar av Mälaren; Skarven och Görälvn. Båda förekomsterna är av naturlig härkomst. I den senaste förvaltningscykeln bedömdes Mälaren-Skarven och Mälaren-Görälvn ha Måttlig ekologisk status. Att vattenförekomsterna inte når God ekologisk status beror på miljögifter, nämligen för höga halter av PCB:er i Skarven och för höga halter av koppar i Görälvn.

Uppdaterad: 2023-03-22