Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommun Miljöbarometern

Invånare med fetma

Mål 2 Ingen hunger
Mål 2 Ingen hunger
Indikator SDG.2.1

Senast 2030 ska vi ha avskaffat alla former av felnäring, bland annat felnäring som bidrar till fetma. Med fetma menas att personen har ett Body Mass Index (BMI) som är högre än 30.

Indikatorn visar hur stor andel av befolkningen som uppger att de har ett BMI på 30 eller högre i Folkhälsomyndighetens nationella enkät Hälsa på lika villkor. BMI baseras på ett visst förhållande mellan individers vikt och längd (kg/m²) och räknas ut genom vikt (i kg) dividerat med längd (m²) i kvadrat. Extremvärden exkluderas i beräkningen så att en person måste vara mellan 101 och 249 cm samt väga mellan 30 och 200 kg för att ingå.

Andel invånare med fetma

Rad-id Kön Senaste värdet (%) Datum

0

Kvinnor

 17

2022

1

Män

 14

2022

2

Totalt

 16

2022

3

Alla kommuner (ovägt medel)

 20

2022

Datakälla: Folkhälsomyndigheten samt Liv och Hälsa via Kolada

Kommentar

Totalt är det 16 procent av invånarna i Järfälla som uppger att de har ett BMI över 30, vilket är en minskning från året innan och lägre än riksgenomsnittet för alla Sveriges kommuner. I Järfälla är det större andel kvinnor än män som uppger att de lider av fetma.

Enkäten Hälsa på lika villkor är främst ämnad att visa resultat för hela Sverige, och man ska vara försiktig med att dra slutsatser från resultatet på kommunnivå eftersom svarsunderlaget kan vara litet.

Uppdaterad: 2023-03-22