Gå direkt till sidans innehåll

logotyp Järfälla kommunMiljöbarometern

Trähusstrategi

Flottiljen
Fotograf: Hanna Magnusson

Förslag till trähusstrategi.

Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2021
Åtgärd KEP.4.1

Resultat

En trähusstrategi för Järfälla kommun och dess bolag togs fram under 2020 och antogs politiskt under 2021.

Trähusstrategin innehåller dessa punkter och ska bidra till minskad miljöpåverkan vid byggnation:

 Trä ska prövas i organisationens samtliga bygg- och anläggningsprojekt. Järfälla främjar innovativa lösningar på klimatsmart byggande och prioriterar de byggnadsförslag som har lägst klimatavtryck när det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart.
 Vid upphandlingar i Järfälla ska trä lyftas som fördelaktigt byggnadsmaterial och byggaktörer som kan redovisa låg klimatpåverkan prioriteras.
 Livscykelanalyser begärs in från byggaktörer vid upphandlingar och markanvisningar för att säkerställa att byggprojekts miljöpåverkan beaktas.
 Detaljplaner ska utformas så att de möjliggör ett byggande i trä.
 Byggnader och anläggningar av trä som planeras för att kunna demonteras och återvinnas på ett hållbart sätt premieras.
 Vid försäljning av kommunal mark ska Järfällas ambitioner för byggande i trä anges i markanvisningsavtalet och följande exploateringsavtal. Trähus kan vara ett av Järfällas utvärderingskriterium vid markanvisningstävlingar.
 Det trämaterial som används ska komma från ett hållbart skogsbruk. 100 procent av permanenta träkonstruktioner ska vara av hållbara träslag, FSC7-märkt, PEFC8 -märkt eller motsvarande. Detta kan redovisas i en materialdatabas.
 Miljövänliga teknologier i byggandet välkomnas och träbyggnationer byggs med låga gifthalter som minskar medborgarnas giftexponering.
 Järfälla ska verka för en kunskapsutveckling inom träbyggandet genom nätverk och samverkan mellan berörda parter på Järfälla kommun, Järfällahus, från akademin, föreningar och näringslivet.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Uppdaterad: 2022-03-17